Tarief notionele intrestaftrek

Tarief notionele intrestaftrek

  2011 2012
Grote vennootschappen 3,425 % 3,000 %
Kleine vennootschappen (*) 3,925 % 3,500 %

(*) artikel 15 1 Wetboek van Vennootschappen
De vennootschappen die als kleine vennootschappen worden aangemerkt in de zin van artikel 15, 1, van het Wetboek van vennootschappen zijn deze vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die voor het laatst en het voorlaatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één der volgende criteria overschrijden :

  • jaargemiddelde van het personeelsbestand : 50;
  • jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde : 7.300.000 EUR;
  • balanstotaal : 3.650.000 EUR; tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 bedraagt.

[§5. Als de vennotschap met één of meer andere vennootschappen verbonden is in de zin van artikel 11, worden de criteria inzake omzet en balanstotaal bedoeld in § 1 berekend op geconsolideerde basis]

Terug naar Fiscale kengetallen


Webdesign by Ellaweb   Grafisch ontwerp Think Zebra   Sitemap   Links