Voordelen alle aard personenwagen

Terug naar Fiscale kengetallen

Voordelen alle aard personenwagen 2011

Dieselwagens
CO2-uitstoot in g/km x kilometeraantal (5.000 km of 7.500 km) x
Indien CO2-uitstoot niet gekend, dan forfaitair bepaald op 195 g/km
0,00237 € per km
Benzinewagens
CO2-uitstoot in g/km x kilometeraantal (5.000 km of 7.500 km) x
Indien CO2-uitstoot niet gekend, dan forfaitair bepaald op 205 g/km
0,00216 € per km


Voordelen alle aard personenwagen 2012

Cataloguswaarde ¹
x 6/7
x basispercentage 5,5%
x (CO2-uitstoot in g/km minus de referentie-CO2-uitstoot in g/km) ² x 0,1%
x ouderdomscoëfficiënt ³
= voordeel alle aard personenwagen met een absoluut minimum van 1.200 €

(1) onder cataloguswaarde wordt verstaan de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en de werkelijk betaalde belasting over de toegevoegde waarde, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno.

(2) onder referentie-CO2-uitstoot verstaan we de gemiddelde CO2-uitstoot van het jaar voorafgaand aan het belastbaar tijdperk ten opzichte van de gemiddelde CO2-uitstoot, van de voertuigen bedoeld in artikel 65, WIB 92 die als nieuw zijn ingeschreven, van het referentiejaar 2011 volgens de modaliteiten die de Koning vastlegt.

(3) onder ouderdomscoëfficiënt wordt verstaan het percentage dat is bepaald in onderstaande tabel, teneinde rekening te houden met de periode die is verstreken vanaf de datum van eerste inschriving van het voertuig.

Type motor

Referentie-CO2-uitstoot

benzine-, LPG- of aardgasmotor 95 g/km
dieselmotor 115 g/km

Wanneer de uitsoot van het voertuig hoger ligt dan de voormelde referentie-CO2-uitstoot wordt het basispercentage met 0,1% per CO2-gram vermeerderd, tot maximum 18%.

Wanneer de uitstoot van het voertuig lager licht dan de voormelde referentie-uitstoot wordt het basispercentage met 0,1% per CO2-gram verminderd, tot minimum 4%.

Periode verstreken sinds de 1ste inschrijving van het voertuig (een begonnen maand telt voor een volledige maand)

Bij de berekening van het voordeel in aanmerking te nemen percentage van de cataloguswaarde

van 0 tot 12 maanden
100%
van 13 tot 24 maanden
94%
van 25 tot 36 maanden
88%
van 37 tot 48 maanden
82%
van 49 tot 60 maanden
76%
vanaf 61 maanden
70%

(4) de voertuigen waarvoor geen gegevens met betrekking tot de CO2-uitstoot beschikbaar zijn bij de dienst voor inschrijving van de voertuigen, worden deze forfaitair geraamd:

Type motor

Referentie-CO2-uitstoot

benzine-, LPG- of aardgasmotor 205 g/km
dieselmotor 195 g/km

Terug naar Fiscale kengetallen


Webdesign by Ellaweb   Grafisch ontwerp Think Zebra   Sitemap   Links